Cover photo for Nguyễn Tính's Obituary
Nguyễn Tính Profile Photo

Nguyễn Tính

February 8, 1950 — March 16, 2024

Denver

Nguyễn Tính

Chương Trình Cầu Nguyện Và Thánh Lễ An Táng


Thứ Năm 3/21/2024
*** 5:00 PM - Đọc kinh tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
*** 5:30 PM - Phân ưu
*** 6:00 PM - Nghi thức làm phép khăn tang và Thánh lễ cầu cho linh hồn AnTôn Nguyễn Tính

 

Thứ Sáu 3/22/2024
*** 2:00 PM - 7:00 PM - Thăm viếng và cầu nguyện

Horan & McConaty
3020 Federal Boulevard
Denver, CO 80211

 

Thứ Bảy 3/23/2024
*** 10:30 AM - Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh
*** 11:00 AM - Thánh Lễ An Táng
*** Sau Thánh lễ, linh cữu được di chuyển đến nghĩa trang 

Mount Olivet Catholic Cemetery
12801 West 44th Avenue
Wheat Ridge, Colorado 80033


Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang. Xin miễn phúng điếu.

Guestbook

Visits: 53

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors